8 stellingen over veiligheid

vrijdag 04 mei 2018 - 10:56

Bij publieksevenementen is veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen. Wat veilig is en wat niet en welke regels er moeten worden gehanteerd, verandert constant, met dank aan technologie, wetten en politiek. We legden de belangrijkste partijen die organisatoren helpen hun evenement zo veilig mogelijk plaats te laten vinden een aantal stellingen voor over hun werk.

1 Privacywetgeving staat een hogere mate van veiligheid in de weg

Edo Haan, eigenaar Safesight
“Dat zou in de toekomst relevant kunnen zijn, maar voor veel van de evenementen waar ik voor werk op dit moment nog niet. Wellicht is het anders voor high-end evenementen zoals NAVO-bijeenkomsten. Eenvoudigere maatregelen – denk aan beveiliging bij de entree en op andere zichtbare plekken – kunnen vaak al een voldoende afschrikwekkend effect hebben. Veiligheidsregels als het scannen van nummerborden op auto’s of het scannen van gegevens zijn een kostenpost die je echter niet bij de organisator moet willen neerleggen. Nog los van de vraag wat je er werkelijk mee bereikt - kwaadwillenden kunnen tenslotte ook carpoolen."

2 Door verbeterde communicatiemogelijkheden zijn evenementen beter dan ooit, voor zowel publiek als organisatoren

Willemijn Overwater, accountmanager events van Allfence
“Het is niet zo dat verbeterde communicatiemogelijkheden een evenement tot een succes maken, maar gebrekkige communicatiemogelijkheden doen de kwaliteit in elk geval geen goed. Zelf kunnen wij het organisatoren een stuk makkelijker maken. Zo bieden wij via onze eigen app Kies Hekje de mogelijkheid om ook buiten kantoortijden de mogelijkheid informatie op te vragen of onze diensten te bestellen.”

Bas van Nierop, directeur Roos Kunststof Rijplaten B.V.
“Hoe korter de lijntjes, hoe prettiger het werkt. Je kunt sneller contact krijgen met 
de juiste mensen en de terreintekeningen 
zijn op voorhand bekend. Dat is nodig ook, want alles moet sneller en in korte tijd. Nu weet iedereen vooraf wat hij of zij moet doen.”


3 Meer vertrouwen van lokale overheden voor evenementorganisatoren zorgt voor een betere veiligheid en naleving van de regels

Gerard van Duykeren, CEO van TSC Crowd Management
“In zijn algemeenheid denk ik dat de regelgeving omtrent het verstrekken van de evenementenvergunning werkbaar is, zowel voor de gemeenten als de organisatoren. De betrokken partijen moeten in elk geval nauw samenwerken, in de voorbereidingsfase goed communiceren over de voortgang en controlemomenten in het vergunningsproces inbouwen. Meer vertrouwen alleen zorgt niet voor verhoogde veiligheid en een automatische verbeterde naleving van de regels bij organisatoren. Gezamenlijke voorbereiding, planning en transparantie werken in mijn optiek beter. De overheid dient te zorgen voor een level playing field. Het zou goed zijn wanneer in heel Nederland de bestaande regels op homogene wijze zouden worden nageleefd.”

Michiel Bredius, commercieel directeur Klap Evenementenverzekeringen
“Ja, meer vertrouwen zou goed zijn, mits het de branche niet schaadt natuurlijk. Het zijn de gemeenten die, met de eventuele hulp van hun veiligheidsregio’s, de vergunningsaanvragen beoordelen voor het organiseren van een evenementen. En die moeten er op kunnen vertrouwen dat organisatoren hun zaken op orde hebben en met professionele partijen samenwerken. Verder verwachten ze dat deze partijen afdoende verzekerd zijn. Mijn advies is dan ook om in een vroeg stadium met elkaar om de tafel te gaan zitten en te bespreken welke maatregelen er moeten worden genomen en met wie je gaat samengewerken. Zo kan er een prachtig evenement worden georganiseerd en de risico's worden beperkt – uitsluiten kun je ze immers nooit.”


4 Moderne technologie en het opleiden van personeel maken evenementen veiliger dan ooit

Lars Eefting, Manager Group Functions van Prolyte
“Technologie is een prima hulpmiddel. Maar zonder goede kennis en interpretatie van de data waarin zij voorziet, draagt die technologie op zichzelf niet bij aan de veiligheid van een evenement. Om een voorbeeld te noemen: tegenwoordig kunnen we via windmeters en apps de weersomstandigheden weergeven en de actuele weersituatie volgen. Als je vervolgens geen idee hebt wanneer je welke actie moet ondernemen naar aanleiding van de gegevens, hebben ze weinig zin.”

Frank Hommes, operationeel manager Brink Verkeer
“Zeker, wij maken al heel veel gebruik van digitale instructies voor ons personeel. Zo hebben we een eigen app ontwikkeld waarmee we ons personeel door middel van GPS precies kunnen vertellen op welke plaats er iets moet komen te staan of weer moet worden weggehaald. Dat betekent minder misverstanden en daardoor een veel veiligere situatie, Een makkelijkere communicatie slecht alle barrières."


5 Het Evenementenhandboek Veiligheid zou nog uitgebreider en concreter moeten worden


Lars Eefting, Manager Group Functions van Prolyte
Het Evenementenhandboek Veiligheid is een goed initiatief om evenementen veiliger te maken. Er dienen echter nog forse stappen gemaakt te worden om het goed en compleet te krijgen.”

Edo Haan, eigenaar Safesight
“Het Handboek zou zo concreet en ondubbelzinnig mogelijk moeten worden, zodat voor iedereen duidelijk is wat er met bepaalde regels wordt bedoeld. Of dat gaat lukken, is natuurlijk een tweede. Organisator en gemeente moeten weten wat de redenen zijn voor bepaalde regels of maatregelen. Zo voorkom je dat regels verkeerd worden nageleefd - aan beide kanten. Het is heel goed dat er wordt samengewerkt met mensen uit de praktijk en de gemeente. Ik hoop dat er voldoende tijd en aandacht is om een goed en concreet handboek neer te zetten waardoor je evenementen samen kunt organiseren.”


6
 Duurzaamheid zorgt voor nieuwe uitdagingen

Frank Hommes, operationeel manager Brink Verkeer
“Hoeveel mensen er naar een evenement komen, hangt vooral van de locatie af. Met Brink Verkeer faciliteren we de klant op basis van zijn verwachtingen en adviseren we hem over duurzamere oplossingen. Op dit moment hoeven we nog maar weinig rekening te houden met oplaadpalen voor elektrische of hybride auto’s. Mensen die er een hebben, laden deze thuis op. Het pendelvervoer neemt enigszins toe, al hangt het ook af van het weer op een bepaalde dag.”

Willemijn Overwater, accountmanager events van Allfence
“Jazeker. Zelf zetten we in op een optimalere bezetting van vrachtwagens en een keuze voor duurzame hekken. Dat doen we niet alleen vanwege de look and feel, maar ook omdat we vinden dat materiaal vaker dan één keer moet meegaan. We willen niet dat een hek in deze wegwerpmaatschappij al na één keer gebruiken op de vuilnisbelt belandt. Zo hebben we duurzame hekken die eerst gelast en daarna naverzinkt zijn, waardoor de lasnaden niet zo snel roesten. Daarnaast zijn de buizen ook 100% gelast, waardoor ze veel minder snel kapotgaan en langer meegaan.”

Bas van Nierop, directeur Roos Kunststof Rijplaten B.V.
“We leveren producten van duurzaam materiaal die bijna niet kapotgaan en dragen op die manier bij aan het thema. We merkten dat er vanuit organisaties behoefte is aan duurzaamheid, en daar houden we rekening mee bij de aankoop van nieuwe rijplaten; die worden van duurzame en gerecyclede materialen gemaakt.”


7 De #metoo-discussie heeft directe gevolgen voor ons werk wat betreft regelgeving en veiligheid

Gerard van Duykeren, CEO van TSC Crowd Management
“De #metoo-discussie zorgt ook op evenementen voor een verhoogde aandacht voor ongewenste omgangsvormen. Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld en er is een meldpunt ongewenst gedrag in de cultuursector gekomen. Binnen TSC Crowd Management ontwikkelen wij op dit moment een e-learningprogramma om onze medewerkers nog beter voor te lichten overde veranderende seksuele moraal. Deze cursus wordt voor de zomer geïmplementeerd. Vooralsnog zien we overigens geen toename van het aantal meldingen en/of aangiftes op evenementen.”

Clayton McKenzie, Manager Crowd Support
“Het is bijzonder moeilijk om tot de kern van deze discussie te komen. Wanneer we naar het thema evenementenveiligheid kijken, dan zien wij wel een lichte toename in het aantal klachten over seksuele intimidatie door andere bezoekers. Het is echter voor een private veiligheidsorganisatie heel lastig te beoordelen wat er gebeurd is. Maar juist daarom nemen we meldingen heel serieus en brengen we de betreffende bezoeker in contact met justitie, voor een nadere beoordeling en behandeling van de klacht. Verder nemen de organisatoren van evenementen al sinds jaar en dag maatregelen om de privacy van beide geslachten te bewaken.”


8 De maatregelen tegen secondary ticketing vergroten de veiligheid van evenementen


Clayton McKenzie, manager van Crowd Support
“Dit is mijns inziens niet direct aan de orde. De genoemde maatregelen zijn om economische redenen genomen en hebben geen noemenswaardige weerslag op de veiligheid. Wel zou je met een verbod op secondary ticketing een hogere drempel kunnen opwerpen tegen kwaadwillenden. Die zullen dan minder snel onder hun eigen naam een toegangsbewijs aanschaffen. Omdat de anonimiteit verdwijnt, wordt het persoonlijke risico immers groter. Het is trouwens wel zo dat de aankoopgegevens bijdragen aan een risicobeschouwing voor wat betreft geografische herkomst van de koper. Maar daar zit eerder een logistieke overweging achter.”

Michiel Bredius, commercieel directeur Klap Evenementenverzekeringen
“Dat klopt. Maatregelen die de mogelijkheid op controle versterken zijn gunstig. In het meest extreme geval – wanneer de identiteit van de kaartjeskoper gecontroleerd moet worden – is het handig dat je weet wie, wanneer welk kaartje gekocht heeft. Bij een wevenement met een verhoogd risico kun je dan eventuele maatregelen (laten) nemen. In normale omstandigheden maakt het niet zoveel uit, in extreme gevallen zou het dus wel uit kunnen maken. Hoe meer je dan weet van aanwezigen, hoe beter.”